MARIA CZUJE BLUESA

Maria też czuła bluesa.
W przerwie między koncertami zapraszamy miłośników bluesa do naszego Muzeum

FAUN TAŃCZY – fragment wiersza Marii Konopnickiej

Ka­pi­to­liń­ski tań­czy Faun,
Za­klę­ty w mar­mur bo­ski,
Roz­ko­szą ży­cia dy­szy mu pierś,
Pierś naga i bez tro­ski.

Mięk­ką się li­nią grzbiet mu gnie,
Sub­tel­ne gra­ją ko­ści,
Ude­rza sto­pa w ba­chicz­ny rytm,
W ba­chicz­ny rytm mło­do­ści.

Na ni­skie czo­ło opadł włos,
Na war­gach uśmiech leży,
Prę­ży się bio­der na­pię­ty łuk.
Z któ­re­go Eros mie­rzy.